whatsapp
Lejuplādē...
sales@g2.lv +371 27700700
LV RU EN
Konteineru noma
Par mums
Pakalpojumi
Kontakti
Jaunumi
Dokumenti

Būvniecības atkritumu konteineru pasūtīšanas un lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie būvniecības atkritumu konteineru pasūtīšanas un lietošanas noteikumi kopā ar dokumentiem, kas norādīti šajos noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par SIA “G2.LV” (“Izpildītājs”), kā arī interneta vietnē piesakāmo pakalpojumu noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 5.1.punktā (“Pasūtītājs”), un kuras iegādājas būvniecības atkritumu izvešanas un konteineru nomas pakalpojumus (“Pakalpojumi”) interneta vietnē www.g2.lv.

1.2. Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Izpildītāju un Pasūtītāju par būvniecības atkritumu konteineru pasūtīšanu, lietošanu (nomu) un izvešanu (“Līgums”). Pirms konteineru pasūtīšanas interneta vietnē www.g2.lv ieteicams rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tie ir pareizi saprotami. Ir jāpievērš uzmanība, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pasūtītājam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Pakalpojumu pasūtīšana nav iespējama. Apstiprinot savu piekrišanu šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, Pasūtītājs ir atbildīgs par Noteikumos ietverto nosacījumu izpildīšanu.

1.3. Pasūtītājs tiek aicināts izdrukāt šos Noteikumus nākotnes vajadzībām.

1.4. Ir jāņem vērā, ka šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumu 6.sadaļā noteiktajā kārtībā. Katru reizi, veicot pasūtījumu, ieteicams pārskatīt Noteikumus tam, lai Pasūtītājs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums. Pēdējo reizi šie noteikumi tika atjaunoti 2020.gada 8.oktobrī.

1.5. Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā.


2. Informācija par Izpildītāju

2.1. Šie Noteikumi tiek piemēroti, veicot konteineru pasūtījumus interneta vietnē www.g2.lv. Izpildītājs ir SIA “G2.LV” – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003237295, juridiskā adrese: Rīga, Palasta iela 10, LV-1050.

2.2. Vairāk informācijas par Izpildītāju sniegts sadaļā “Par mums“.

2.3. Izpildītāja kontaktinformācija sniegta sadaļā “Kontakti“.

 

3. Informācija par pakalpojumu

3.1. Izpildītājs pamatojoties uz Pasūtītāja veiktajiem pasūtījumiem interneta vietnē www.g2.lv, veic būvniecības atkritumu izvešanu no Pasūtītāja norādītā objekta.

3.2. Būvniecības atkritumu izvešana notiek speciāli šim nolūkam piemērotos konteineros, kurus piegādā un uzstāda Izpildītājs.

3.3. Izpildītājs Pakalpojumus nodrošina ar sekojošiem konteineriem:

a) 5.5 m3 konteiners (kravnesība 3,5 t, platums 1,78 m, garums 3,08 m, augstums 1,26 m);

b) 8.5 m3 konteiners (kravnesība 7,5 t, platums 1,75 m, garums 4,09 m, augstums 1,5 m);

c) 15m3 konteiners (kravnesība 11,5 t, platums 2,54 m, garums 6,31 m, augstums 1,27 m);

d) 20m3 konteiners (kravnesība 11,5 t, platums 2,54 m, garums 6,22 m, augstums 1,75 m).

3.4. Pakalpojums tiek nodrošināts darba dienās laika posmā no 8.00 līdz 17.00;

3.5. Pakalpojums tiek nodrošināts 24 stundu laikā, pēc Pasūtītāja paziņojuma novietot, izvest vai samainīt konteineru, kā arī maksas par Pakalpojumu saņemšanas.

3.6. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ Izpildītājs nevar nodrošināt jauna konteinera novietošanu vai maiņu, tad tas ir tiesīgs atlikt jauna konteinera novietošanu vai maiņu Pasūtītāja objektā līdz 2 (divām) darba dienām, par ko Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju. Konteinera novietošana Pasūtītāja norādītajā adresē notiek ar attiecīga pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu. Persona, kas parakstījusies Pasūtītāja vārdā bez attiecīga pilnvarojuma, uzņemas personīgu atbildību par konteinera saglabāšanu.

3.7. Konteineros ir aizliegts ievietot: videi kaitīgos un bīstamos atkritumus (dienasgaismas lampas, spuldzes, termometrus, baterijas, šīferi u.tml.), medikamentus (vecas tabletes, izlietotas šļirces, ampulas, bintes u.tml.), automašīnu atlikumus (eļļas, akumulatorus u.tml.),,                  visa veida riepas (auto, velo, smagās tehnikas un tt.), šķīdinātājus, aerosolu pudeles, lakas un krāsu atlikumus, elektroierīces (gludekļus, telefonus, televizorus u.tml.) un citus atkritumus, kuri atbilstoši 2011.gada 19.aprīļa MK noteikumiem “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” klasificējas kā bīstamie atkritumi.

3.8. Konteineros ir atļauts ievietot: ceļu būves un ēku nojaukšanas atkritumus - betona un dzelzsbetona konstrukcijas, betonu, kokmateriālu, ķieģeļus, flīzes, keramiku un ģipša materiālus. Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un būvmateriālu ražošanas atkritumi cementa, kaļķa un ģipša, kā arī no tiem izgatavoto priekšmetu ražošanas atkritumi. Ielu remonta atkritumi - cietie atkritumi (cements kopā ar saistvielām, bitums), kas rodas, uzlaužot vai atjaunojot ielu segumu izraktā zeme - būvniecības laikā noraktā augsne, mākslīgi uzbērumi vai izraktā zeme, kas šajā vietā vairs nav izmantojama.

3.9. Lai Izpildītājs būtu spējīgs nogādāt un vēlāk izvest atkritumu konteineri, Pasūtītāja objekta piebrauktuvei, iebrauktuvei vai caurbrauktuvei nepieciešams būt vismaz 2,50 m platai, 2,70 m augstai un piebraucamajam ceļam jābūt vismaz 15 m garam (taisna josla).

3.10. Visi konteinerā esošie būvniecības atkritumi no brīža, kad Izpildītājs izvedis konteineru no Pasūtītāja objekta, uzskatāmi par Izpildītāja īpašumu. Izpildītājam ir tiesības ar tiem rīkoties pēc sava ieskata, t.sk., pārstrādāt, šķirot, sadalīt un citā veidā iegūt no tiem peļņu, taču nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.


4. Pakalpojumu cena un apmaksas kārtība

4.1. Pakalpojumu cenas tiek uzrādītas sadaļā “Būvgružu konteineru noma un izvešana” uzsākot Pakalpojuma pasūtīšanu un izvēloties piegādes reģionu, kurā tiks piegādāts pasūtītais konteineris, kā arī norādot konteineru izmantošanas periodu.

4.2. Kopējā Pakalpojuma maksa ir atkarīga no izvēlētā konteinera lieluma, Pakalpojuma saņemšanas vietas (reģiona) un konteinera izmantošanas perioda un tiek uzrādīta pasūtījuma pieteikuma formā vēl pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

4.3. Izpildītājs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar Pasūtītāju mainīt Pakalpojumu cenas. Pakalpojumu cenu izmaiņas neattiecas uz Pakalpojumiem, kuri jau atrodas izpildes procesā un pieteikti pirms šādu cenu izmaiņu veikšanas.

4.4. Par konteineru pasūtīšanu Pasūtītājs var norēķināties:

a) ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā;

b) maksājumu (kredīta vai debeta) karti.

4.5. Juridiskām personām ieteicams rīkojuma informācijā norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru ātrākai maksājuma identifikācijai. Šādā veidā pasūtījums sistēmā tiks ātrāk apstiprināts un tiks uzsākta ātrāka tā izpilde.

4.6. Ja Pasūtītājs izvēlas 4.4. a. punktā norādīto norēķināšanās veidu, Pasūtītājam ir pienākums apstiprināt maksājuma rīkojumu Pasūtītāja bankā ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā no taustiņa “Pieteikt” nospiešanas. Norādītajā termiņā neapstiprinot maksājuma rīkojumu, Izpildītājam ir tiesības uzskatīt, ka Pasūtītājs ir atteicies no līguma slēgšanas, un anulēt pasūtījumu.

4.7. Pasūtītāja izvēlētais konteineris tiek rezervēts Izpildītāja sistēmā un Izpildītājs sāk pildīt pasūtījumu, kad Izpildītājs saņem informāciju par ienākušajiem naudas līdzekļiem Izpildītāja bankas kontā.


5. Līguma noslēgšana

5.1. Šajā vietnē veikt konteineru pasūtījumus drīkst Pasūtītāji:

a) fiziskās personas, kuras sasniegušas 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu;

b) juridiskās personas.

5.2. Pasūtītājs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības veikt pasūtījumus šajā vietnē.

5.3. Izpildītāja noteiktā būvniecības atkritumu konteineru pasūtīšanas kārtība nodrošina Pasūtītājam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Ieteicams, lai Pasūtītājs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.

5.4. Līgums starp Pasūtītāju un Izpildītāju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pasūtītājs interneta vietnē ir aizpildījis visu nepieciešamo informāciju – norādījis nepieciešamā konteinera lielumu, piegādes reģionu, izmantošanas periodu, norādījis vārdu, uzvārdu/nosaukumu (latīņu burtiem), personas kodu/reģistrācijas numuru, e-pastu, tālruņa numuru, piegādes adresi, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pieteikt” un apmaksā pasūtījumu. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Izpildītājam ir tiesības sazināties ar Pasūtītāju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.

5.5. Kad Pasūtītājs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to vai izvēlas Noteikumu 4.4. punkta a. apakšpunktā norādīto maksāšanas viedu – tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

5.6. Sagatavojot pasūtījumu, Izpildītājs nosūta Pasūtītājam e-pastu, ar kuru informē par konteinera piegādi Pasūtītāja adresē.

5.7. Katrs starp Pasūtītāju un Izpildītāju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta vietnes datu bāzē.

 

6. Tiesības grozīt noteikumus

6.1. Izpildītājs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:

a) apmaksas noteikumu grozījumiem;

b) piemērojamo tiesību aktu grozījumiem.

6.2. Katru reizi, pasūtot konteineri, Līguma starp Izpildītāju un Pasūtītāju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.

6.3. Katru reizi grozot Noteikumus, pamatojoties uz šo Noteikumu 6.sadaļu, Izpildītājs informēs Pasūtītāju un paziņos par to savā interneta vietnē, norādot, ka tika grozīti Noteikumi, un to grozīšanas datums tiks norādīts šo Noteikumu 1.4.punktā.


7. Personas datu apstrāde

7.1. Izpildītājs apstrādā Pasūtītāja personas datus saskaņā ar  Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, Pasūtītājam ir ieteicams rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.


8. Pušu tiesības un pienākumi

8.1. Izpildītāja pienākumi izriet no šiem Noteikumiem un tajos norādītajiem dokumentiem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. Izpildītājam ir tiesības:

8.2.1. Nodot pakalpojumu pilnīgu vai daļēju izpildi trešajai personai, iepriekš par to rakstiski informējot Pasūtītāju;

8.2.2. Pieprasīt atbrīvot konteineri no būvniecības atkritumiem atbilstoši Noteikumu 3.3.punktā minētajam un gadījumā, ja minētās prasības netiek izpildītas, atteikties izvest konteineri;

8.2.3. Pieprasīt atbrīvot konteineri no atkritumiem, kurus Pasūtītājs tajā ievietojis pretēji šo Noteikumu 3.7.punktam un gadījumā, ja minētās prasības netiek izpildītas, atteikties izvest konteineri;

8.2.4. Gadījumā, ja konteiners netiek atgriezts iepriekš norādītajā termiņā, tad par Pasūtītāja rīcībā esošo konteineri tiek aprēķināta papildus nomas maksa: EUR 5/dienā, sākot no nākamās dienas, kad beidzās pieteiktais konteinera lietošanas termiņš; EUR 15/dienā, sākot no ceturtās dienas, kad beidzās pieteiktais konteinera lietošanas termiņš; EUR 25/dienā, sākot no septītās dienas, kad beidzās pieteiktais konteinera lietošanas termiņš, līdz brīdim, kad konteiners tiek atgriezts;

8.2.5. Bez iepriekš minētā, Izpildītājam ir arī visas tās tiesības, kuras izriet no šiem Noteikumiem, tajos norādītajiem dokumentiem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Pasūtītāja pienākumi:

8.3.1. Pasūtītājs apņemas pasūtījuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju;

8.3.2. Pasūtītājs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta vietni, nekaitēt tās darbam vai stabilai darbībai. Ja Pasūtītājs neievēro šo saistību, Izpildītājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pasūtītāja iespēju izmantot interneta vietni un Izpildītājs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pasūtītāja zaudējumiem;

8.3.3. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt konteinera pieņemšanu tā piegādes brīdī tos šo Noteikumu noteiktajā kārtībā;

8.3.4. Pasūtītājam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības;

8.3.5. Sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā, norādīt vietu kur novietojams konteiners būvniecības atkritumu savākšanai, kā arī pašam uzņemties atbildību par šādas vietas atbilstību konteinera novietošanai un transporta spējai piekļūt norādītai vietai neradot bojājumus apkārtējai videi un/vai objektiem;

8.3.6. Nodrošināt brīvu vietu konteinera novietošanai norādītajā objektā, kā arī nodrošināt netraucētu Izpildītāja brīvu piekļūšanu konteinera atrašanās vietai objektā;

8.3.7. Nodrošināt no savas puses pārstāvi, kurš Pasūtītāja vārdā parakstās pieņemšanas-nodošanas aktā par būvniecības atkritumu izvešanu;

8.3.8. Konteinerus piepildīt ar tādu aprēķinu, lai būvniecības atkritumi nesniedzas pāri konteinera augšmalām augstāk par 15 cm. Konteinera svars, savukārt, nedrīkst pārsniegt Noteikumu 3.3.punktā norādīto konteineru kravnesības rādītājus;

8.3.9. Samaksāt Izpildītājam līguma 8.2.4.punktā minēto nomas maksu;

8.3.10. Bez šeit norādītajiem pienākumiem, Pasūtītājam ir arī citi pienākumi, kas izriet no šiem Noteikumiem, tajos norādītajiem dokumentiem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.4. Pasūtītājam ir visas tās tiesības, kuras izriet no šiem Noteikumiem, tajos norādītajiem dokumentiem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


9. Atbildība

9.1. Par šo Noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu puses atbild saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

9.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šo Noteikumu neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti saprātīgai kontrolei.

9.3. Izpildītājs neatbild par veikto pakalpojumu trūkumiem, kuri radušies nepilnīgas Pasūtītāja nodotās informācijas rezultātā, kurus Izpildītājs neparedzēja un nevarēja paredzēt pie sasniegtā tehnikas līmeņa.

9.4. Ja Izpildītāja šoferis uzstādot konteineri ir nodarījis zaudējumus Pasūtītāja objektā, akts par konstatētajiem bojājumiem ir sastādāms nekavējoši, klāt esot Izpildītāja šoferim un Izpildītāja pārstāvim. Pasūtītāja vienpusēji sastādīts akts ir uzskatāms par spēkā neesošu.

9.5. Par neatļautās vietās, pēc Pasūtītāja norādījuma, novietotiem konteineriem visa veida atbildību, tai skaitā, materiālu, nes Pasūtītājs.

9.6. No brīža, kad Izpildītājs ir novietojis konteineru Pasūtītāja norādītajā vietā un līdz brīdim, kad konteiners no Pasūtītāja pēc tā pieprasījuma tiek izvests, Pasūtītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs (pilnā apjomā apmaksā bojātu vai nozaudētu konteineru vērtību) par viņam novietotā konteinera (-u) bojāšanu vai nozaudēšanu.

9.7. Konteineru bojāšanas vai bojāejas gadījumā tā lietošanas (nomas) maksa šo Noteikumu 8.2.4.punktā norādītajā apmērā tiek aprēķināta līdz zaudējumu novēršanai.

9.8. Gadījumos, kad Izpildītājam nogādājot būvgružus izgāztuvē, konteineros tiek konstatēti atkritumi, kuri tiek kvalificēti kā bīstamie, un tie netiek pieņemti izgāztuvē, tad par šādu faktu tiek sastādīts akts, kuru paraksta izgāztuves pārstāvis un Izpildītāja šoferis. Atkritumi tiek transportēti uz vietu, kur tos pieņem. Visus izdevumus iepriekš minētā sakarā sedz Pasūtītājs.

9.9. Pasūtītājs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta vietni www.g2.lv, tajā skaitā, bet ne tikai, par pasūtījuma formā sniegto datu pareizību. Pasūtītājs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

9.10. Izpildītājs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pasūtītājs, neņemot vērā Izpildītāja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.

9.11. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pasūtītājam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Izpildītāja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Izpildītājs un Pasūtītājs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.

9.12. Gadījumā, ja konteinera novietošana vai izvešana Pasūtītāja objektā tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ vairāk nekā pusstundu, Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Izpildītāja transporta dīkstāvi, maksājot saskaņā ar noteikto izcenojumu:

 • Kravas automašīnām ar ietilpību līdz 8m³ un kravnesību līdz 7,5 t - 25,00 EUR/stundā;
 • Kravas automašīnām ar ietilpību līdz 40m³ un kravnesību līdz 11,5 t - 29,00 EUR/stundā.

10. Notikumi ārpus Izpildītāja kontroles

10.1. Izpildītājs nebūs atbildīgs par Līguma vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus Izpildītāja kontroles, kā tas ir definēts šo Noteikumu 10.2.punktā.

10.2. Notikums ārpus Izpildītāja kontroles nozīmē jebkādas darbības vai notikumu, kuru Izpildītājs pamatoti nevar kontrolēt.

10.3. Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Izpildītāja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Izpildītāja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:

a) Izpildītājs nekavējoties informēs Pasūtītāju; un

b) Izpildītāja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Izpildītāja kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Izpildītāja kontroles ietekmē pasūtījuma izpildi Pasūtītājam, Izpildītājs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Izpildītāja notikumu ārpus Izpildītāja kontroles beigām.


11. Informācijas sūtīšana

11.1. Noteikumos izmantotais jēdziens “rakstiski” ietver arī e-pastus.

11.2. Pasūtītājs, lai sazinātos ar Izpildītāju rakstiski vai gadījumā, ja Noteikumos ir paredzēts Pasūtītāja pienākums sazināties ar Izpildītāju rakstiski, sūta Izpildītājam e-pastu uz adresi info@g2.lv vai parasto vēstuli adresētu SIA “G2.LV” uz adresi Palasta iela 10, Rīga, LV-1050. Izpildītājs rakstiski informēs Pasūtītāju par paziņojuma saņemšanu (parasti ar e-pasta vēstuli).

11.3. Izpildītājs visus paziņojumus Pasūtītājam sūta uz Pasūtītāja pasūtījuma formā norādīto e-pasta adresi.


12. Atteikuma tiesības

12.1. Patērētājs, fiziska persona, var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atsakoties no veiktā Pasūtījuma. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas 15 (piecpadsmitajā) dienā, no Līguma noslēgšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

12.2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja: pilnībā ir pabeigta Pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pasūtītājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad Līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts.

12.3. Pakalpojuma sniedzējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad no Patērētāja saņēmis laikā nosūtītu paziņojumu par atteikšanos no veiktā Pasūtījuma, atmaksā Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, uz Pasūtītāja kontu, no kura tika veikts maksājums.

12.4. Svarīgi! Pasūtītājam ir jāmaksā proporcionāla maksa par atteikuma tiesību laikā saņemto pakalpojumu - ja Izpildītājs par to ir informējis patērētāju.


13. Citi noteikumi

13.1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Izpildītāju un Pasūtītāju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.

13.2. Izpildītājam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pasūtītāja tiesībām un Izpildītāja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Izpildītājs informēs Pasūtītāju.

13.3. Pasūtītājam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Izpildītāja rakstiskas piekrišanas.

13.4. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.

13.5. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Izpildītāja kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Noteikumu izmantošanu, nenozīmē Pasūtītāja atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot.

13.6. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.

13.7. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Konteineru nomas cenas

Šajā sadaļā variet iepazīties ar aktuālajām cenām konteineru nomas pakalpojumam dažādās teritorijās. Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Teritorija / Konteinera ietilpība A - Teritorija

B - Teritorija

C - Teritorija

D - Teritorija

E - Teritorija

5.5 m3 €130.00 €140.00 €155.00 €155.00 €160.00
8.5 m3 €155.00 €165.00 €185.00 €185.00 €195.00
15 m3 €275.00 €290.00 €305.00 €305.00 €310.00
20 m3 €335.00 €350.00 €365.00 €365.00 €370.00
30 m3 €465.00 €480.00 €495.00 €495.00 €500.00
40 m3 €600.00 €620.00 €640.00 €640.00 €650.00

Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “G2.LV”, reģistrācijas numurs: Nr.40003237295, juridiskā adrese: Rīga, Palasta iela 10, LV-1050. (“G2”).

Kam ir piemērojama šī Privātuma Politika

Šī privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko G2 veic par:

 • fiziskajām personām – G2 klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 • G2 uzturēto mājaslapu apmeklētājiem;
 • personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar G2 rīkotajām mārketinga aktivitātēm.

Privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formātā persona savus personas datus ir sniegusi - klātienē, G2 mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski.

Kādi personas dati tiek apstrādāti

Par personas datiem uzskata jebkādu informāciju par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

G2 apstrādā šādus personas datus:

 • Vārds,uzvārds
 • Personas kods
 • Adrese
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs
 • Bankas konta numurs un cita ar maksājumu saistīta informācija
 • Brīvprātīgi sniegta informācija, aizpildot G2 mājaslapā esošo kontaktformu, pieteikumu vai reģistrācijas formu.

Personas datu aizsardzība

G2 ir svarīga Jūsu datu drošība un aizsardzība. G2 ir saistošas normatīvo aktu prasības personas datu aizsardzības jomā, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likuma.

G2 ievēro normatīvo aktu prasības personas datu aizsardzības jomā, kas ietver Jūsu kā datu subjekta tiesību ievērošanu un aizsardzību. Ieviešot datu aizsardzības prasības G2 ņem vērā riskus un G2 pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Datu aizsardzībai G2 izmanto pieejamās tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un G2 saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • ugunsmūri;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu apstrādes nolūks

G2 apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • pakalpojumu nodrošināšanai, kas ietver pasūtījuma noformēšanu, līguma noslēgšanu, izpildi un ar to saistītās konsultācijas, kā arī norēķinu administrēšanu;
 • pircēja identificēšanai;
 • jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • preču un pakalpojumu reklamēšanai un citiem komerciāliem nolūkiem;
 • iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • īpašuma aizsardzībai un citu personu drošībai;
 • citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem saņemta personas piekrišana, tai skaitā un ne tikai – mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai, biznesa plānošanai un analītikai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Līguma noslēgšana un izpilde

G2 pakalpojumi tiek sniegti, balstoties uz klienta un G2 mutisku vai rakstveida vienošanos.
G2 veic personas datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams līguma sagatavošanai, kā arī izpildei.

Normatīvo aktu izpilde

Noteiktos gadījumos G2 var apstrādāt personas, lai izpildītu normatīvo aktu prasības. Tā piemēram, nodokļu administrēšanas mērķiem tiek apstrādāti dati par saņemtajiem maksājumiem.

Piekrišana

Atsevišķos gadījumos G2 var lūgt piekrišanu personas datu apstrādei. Šādos gadījumos piekrišana tiek lūgta pirms personas datu apstrādes uzsākšanas, pirms tam iepazīstinot ar plānoto datu apstrādi.

Piekrišana var tikt lūgta komerciālu paziņojumu saņemšanai vai, piemēram, aptauju veikšanai. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), persona piekrīt, ka G2 var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar sniegto novērtējumu.

Piekrišana nav obligāta un persona var arī atteikties sniegt piekrišanu tās personas datu apstrādei. Personai ir arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota vai sazinoties ar G2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veiktas pirms atsaukuma. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Leģitīma interese

G2 interesēs ir nodrošināt veiksmīgu uzņēmuma darbību un pakalpojumu sniegšanu, kā arī pasargāt savu īpašumu un finansiālo saistību izpildi. Tādēļ, G2 var veikt personas datu apstrādi ciktāl tas nepieciešams šādu leģitīmo interešu nodrošināšanai:

 • pārbaudīt personas identitāti pirms atsevišķu preču vai pakalpojumu iegādes;
 • nodrošināt parādu piedziņu;
 • veikt saziņu saistībā ar jebkuras personas iesūtītajiem jautājumiem;
 • veikt darbības klientu piesaistei un/vai noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecisku darbību veikšanu pret G2;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Automatizētu lēmumu pieņemšana

G2 var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Par šādām darbībām G2 informē atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas rada tiesiskās sekas (piemēram, pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp G2 un attiecīgo personu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz piekrišanu.

Personas datu saņēmēju kategorijas

G2 var nodot personas datus tādiem pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina uzņēmuma darbību un veic personas datu apstrādi G2 vārdā un uzdevumā (datu apstrādātāji). Piemēram, G2 var piesaistīt IT pakalpojumu sniedzējus, kas uztur G2 mājas lapu. Citi datu apstrādātāji ietver:

 • mārketinga aģentūras;
 • grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juristi, nodokļu konsultanti;
 • citas personas, kas nodrošina G2 pamatdarbību un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu.

G2 nodrošina, ka datu apstrādātāji, kas apstrādā personas datus G2 vārdā un uzdevumā, saglabā konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

Personas dati var tikt nodoti arī citām personām, kas neveic personas datu apstrādi G2 vārdā un uzdevumā (datu pārziņi). Tie ietver:

 • tiesībsargājošās iestādes;
 • bankas un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji;
 • citas personas pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

Datu apstrādi, ko veic datu pārziņi, regulē attiecīgo datu pārziņu lietošanas noteikumi un privātuma politikas. G2 nav atbildīgs par šādu personu – datu pārziņu- veiktu datu apstrādi.

Personas datu nodošana ārpus ES

G2 nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Personas datu glabāšanas ilgums

G2 glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar pakalpojumu līgums vai tiek sniegts pakalpojums;
 • dati ir nepieciešami tādam nolūkam, kādam tie vākti;
 • kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts personas iesniegums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā G2 vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • kamēr G2 pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi beidz pastāvēt, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

Piekļuve personas datiem un citas tiesības

Jebkurai personai (datu subjektam) ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, kā arī saņemt savu personas datu kopiju, pieprasīt G2 veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu. Datu subjektam ir arī tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz G2 leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Kontaktinformācija jautājumos par personas datu apstrādi vai aizsardzību:

 • Adrese: Palasta iela 10, Rīga, LV-1002
 • E-pasta adrese: info@g2.lv.

Lai pārliecinātos par iesniedzēja identitāti, G2 adresētos jautājumus un pieprasījumus jānoformē rakstveidā un jāparaksta pašrocīgi vai ar elektronisko parakstu.

G2 nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Datu subjektam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem G2 apstrādē esošajiem personas datiem.

Komerciāli paziņojumi

G2 var sūtīt komerciālus paziņojums klientiem par līdzīgām precēm un pakalpojumiem. Cita veida komerciāli paziņojumi var tikt saņemti tikai ar iepriekš saņemtu personas piekrišanu.

Persona var jebkurā laikā atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas:

 • nosūtot e-pastu uz adresi: info@g2.lv;
 • zvanot uz tālruni nr. +371 27700700;
 • iesniedzot G2 birojā rakstveida iesniegumu;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

G2 pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts attiecīgais pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var ilgt līdz 3 darba dienām.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

G2 mājaslapa var izmantot sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Sīkdatņu izvietošanas nolūks:

 • uzlabot tīmekļvietnes lietošanas pieredzi;
 • apkopot un analizēt statistisku informāciju par tīmekļvietnes apmeklējumiem.

Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas.

G2 mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu apstrādes noteikumi, par kuru pilnīgumu G2 nenes atbildību.

Citi noteikumi

G2 ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma politikā, publicējot jaunāko versiju G2 mājas lapā.

Kontakti

Sazinaties vai apmeklējat mūsu ofisu

Rekvizīti

SIA "G2.LV"
Reģ Nr.: 40003237295

Telefons

Laipni lūgti zvanīt mums darba dienās no 9:00 līdz 18:00

+371 27700700

E-pasts

Atbilde tiek sniegta 2 darba dienu laikā.

sales@g2.lv

Juridiskā adrese

Rīga, Palasta iela 10,
LV-1050

Google karte

Faktiskā adrese

Poligons "Ievas",
Ulbroka,
Stopiņu nov., LV-2130

Google karte